Przedszkole Publiczne nr 2 w Starym Bojanowie Malowane Misie

rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2020 roku z miłości do dzieci, którym poświęcamy większość naszego życia. Całe nasze doświadczenie, które wykorzystaliśmy do zorganizowania przedszkola, oparte zostało na wnikliwej obserwacji dzieci, bezpośredniej pracy z najmłodszymi, jak również na analizie niesamowitej ich aktywności i chęci poznawani.

Publiczne Przedszkole Malowane Misie  jest czynne w  godzinach  6.30 do 17:00. Nasze przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy Głównej 29a w Starym Bojanowie. Mieści się w wolno stojącym, piętrowym budynku.

Ogród przedszkolny jest przestronny, zielony, wyposażony w nowoczesne urządzenia wykorzystywane do zajęć i zabaw ruchowych. W naszym przedszkolu funkcjonuje kuchnia prowadzona przez firmę  zewnętrzną. Jest to zespół wykwalifikowanych kucharzy, który we współpracy z dietetykiem, tworzy dla naszych dzieci nowoczesną, smaczną i zdrową kuchnię.

Ponadto, Przedszkole Malowane Misie  dysponuje pięcioma kolorowymi salami dydaktycznymi.

Nasze podejście

Każde dziecko jest dla nas ważne. Czynimy wszystko, aby w naszym przedszkolu każdy czuł się kochany, akceptowany i bezpieczny. Nasze przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało ono radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Podróżując po różnych obszarach edukacyjnych zachęcamy dzieci do aktywności artystycznej ,zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirujemy do działania i odkrywania tajemniczych skarbów wiedzy. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

 

Artystyczny profil

Przedszkole Publiczne Malowane Misie będzie placówką o profilu artystyczno – przyrodniczym, w którym szczególny nacisk położony będzie na zajęcia związane z naturą i sztuką. 

Program dydaktyczny

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza będzie realizowana na bazie programu wybranego przez Radę pedagogiczną oraz programów autorskich pozwalających na twórczy rozwój dziecka. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, plastyczne, literackie i logicznego myślenia będą stanowić źródło do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.

Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Starym Bojanowie – Malowane Misie

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 2 W STARYM BOJANOWIE 
NA LATA 2020-2025

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017, poz.1611)
 4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.
  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017, poz. 1658)
 5. Statut Przedszkola Malowane Misie w Starym Bojanowie.

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
  w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
 3. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.
 4. Wspieraniu i zachęcanie dzieci do podejmowania działań badawczych, twórczych.
 5. Doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy
  z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2020-2025

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

2020/2021 „ Twórczy przedszkolak”

Zadanie: Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalność”.

Cele:

 1. Pobudzenie inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na fantazję wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
 2. Rozwijanie swobodnego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.
 3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwienie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

 1. stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracja do podejmowania działań twórczych.
 2. tworzenie warunków do podejmowania artystycznej działalności w korelacji w innych obszarami edukacji, aranżacja sali przedszkolnej:

– skrzynie skarbów,
– ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie przedszkola
– ekspozycje dzieł znanych twórców
– galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.

 1. aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.
 2. przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.

udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych
w środowisku.

 1. bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

– koncerty muzyczne
– teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.
– wystawy i pokazy sztuki ludowej
– wystawy, galerie, wernisaże, koncert           

2021/2022 „Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”.

Zadanie: Stymulowanie i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno– rekreacyjnym oraz sportowym.

 2022/2023 „ Dziecięca ekspresja werbalna „

Zadanie:  Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatralne.

2023/2024 „Kreatywność. Eksperymenty. Doświadczenia”

Zadanie: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych służących wspieraniu i zachęcaniu dzieci do podejmowania działań (np. eksperymentowanie, badanie, odkrywanie).

 

2024/2025

„Empatia- jestem otwarty na osoby starsze, chore, służę im pomocą”

Zadanie: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

PROJEKT    ” PRZYRODNIK TO JA „ 

załącznik  do Koncepcji Przedszkola nr 2 w Starym Bojanowie – Malowane Misie

Przybliżenie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, kształtowanie postawy szacunku do świata przyrody, uświadomienie konieczności dbania o zwierzęta i rośliny.

Projekt ma na celu obcowanie dziecka  z przyrodą, wzbogacanie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt. Kształtowanie opiekuńczego stosunku dzieci w wieku przedszkolnym do otaczającego ich świata przyrody.

Obcowanie z przyrodą dostarcza dziecku nowych doznań, sprzyja rozwojowi emocjonalnemu umysłowemu oraz rozwija poczucie estetyki – podziwiania piękna przyrody i odkrywania jego tajemnic. Dziecko eksperymentuje i doświadcza, wyciąga proste wnioski poznając tajemnice czterech żywiołów – wody, powietrza, ziemi i ognia.

Projekt będzie oparty w dużej mierze na doświadczaniu czyli  poznaniu zjawisk przyrody, które nie są dostrzegane na co dzień – zjawisk burzy, tęczy, eksplozji wulkanu itp. ale także  na eksperymentach  przyrodniczych. Dzieci wraz z nauczycielem będą poszukiwały odpowiedzi na pytanie co powoduje takie zjawiska, dlaczego przyroda zmienia się cyklicznie – koloryt roślin zależność od następujących po sobie porach roku. Zabawy badawcze wyzwolą w  dzieciach radość poznania, wiarę we własne siły oraz poczucie własnej wartości, samodzielności, kreatywności, współpracy, pozwolą rozwinąć swoje talenty. Projekt ma na celu przybliżenie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, kształtowanie postawy szacunku do świata przyrody, uświadomienie konieczności dbania o zwierzęta i rośliny.

W przedszkolu powstaną rotacyjne kąciki eksperymentalne wyposażone w mikroskopy, lupy, małe laboratoria dostosowane do wieku dzieci oraz ich zainteresowań. Dzieci będą dzieliły się swoją wiedzą na forum grupy a najstarsza grupa będzie prezentowała zdobyte umiejętności organizując – Olimpiadę  małych przyrodników na terenie Gminy Śmigiel.

 Umiejętności dzieci:

 1. Uczestniczy w  poznaniu i odkrywaniu otaczającej przyrody – ( ze względu na wprowadzone obostrzenia przeciwdziałające Covid -19 – dzieci będą poznawały przyrodę poprzez programy , krótkie filmy przyrodniczy) po zniesieniu obostrzeń dzieci będą uczestniczyły w spacerach i wycieczkach poznając  ekosystemy las, łąka, rzeka itp.
 2. Obserwuje świat przyrody – rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne ( rozbudza naturalną ciekawość).
 3. Obserwuje zachowania zwierząt, wypowiada się na temat opieki nad zwierzętami czerpiąc swoją wiedzę z własnych doświadczeń.
 4. Uczestniczy w akcjach charytatywnych – zbiórki dla schroniska.
 5. Dba o dokarmianie ptaków zimą – azyl dla ptaków, tworzy latem poidełka dla pszczół i ptaków. Sadzi rośliny – butleje dawida – krzak wabi motyle.
 6. Hoduje w sali przedszkolne motyle od larwy do motyla.
 7. Bierze czynny udział w dniach zwierząt i roślin zorganizowanych przez przedszkole np dzień psa, kota , pszczoły, światowy dzień zwierząt, dzień dyni, dzień drzewa.
 8. Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych eksperymentalnych – wyciąga proste wnioski.
 9. Tworzy kącik przyrody w sali dydaktycznej i na placu zabaw – hoduje rośliny, kryształy.
 10. Czerpie radość z kontaktów z przyrodą – ( podpatruje przyrodę za pomocą lornetek, lup, mikroskopów ).
 11. Ukazuje piękno przyrody za pomocą różnorodnych prac plastycznych i konstrukcyjnych.
 12. Chętnie wciela się w rolę zwierząt lub roślin w przedstawieniach teatralnych – np. :

” Na straganie”, „ Zoo”.

 1. Wyraża swoje uczucia i emocje związane z obcowaniem z przyrodą podczas zajęć muzycznych.
 2. Dzieli się zdobytą wiedzą na temat przyrody i zjawisk nią rządzących – na forum grupy, lokalnego środowiska – przedszkola na terenie gminy pod honorowym patronatem operatora przedszkola i burmistrza gminy.
 3. Dba o środowisko – bierze udział w akcji zorganizowanej przez przedszkole – Nasze czyste miejsce na ziemi. Bada czystość powietrza za pomocą prostych eksperymentów.
 4. Bierze udział w akcjach – „Sprzątanie świata”.
 5. Zaprasza rodziców na zajęcia otwarte lub warsztaty – aktywizuje rodziców do zorganizowania kącika przyrodniczego na terenie placu zabaw przyrodnicze – po zniesieniu obostrzeń przeciwdziałających Covid-19.

Przedszkole współpracuje z Gminą Śmigiel oraz Klubem „ Gaja „  .

Przedszkole stworzy aranżację zimowego ogrodu – pod hasłem Zielone korytarze.

Projekt przewidziany jest na lata 2021-2025 może ulegać modyfikacji. 

Oferta edukacyjna

 • zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne
 • zajęcia plastyczno – techniczne
 • eksperymentalne
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zajęcia z literatury dziecięcej
 • zajęcia z logicznego myślenia
 • zajęcia z profilaktyki logopedycznej

Kadra

Kalendarium